JIANQIAO

FOUNDATION

+ 86 21 6813 4369

6819 0508

gench.edu.cn   /   www.iidc.com

Intermark Office
liuuxiaa@163.com
5122@gench.edu.cn
Jianqiao International Office
saranatracy@aliyun.com
+86 21 6819 1299